Zápis do MŠ

                                             Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Královice na školní rok 2023/2024

(je určen pro všechny děti, včetně cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, dále jen „cizinec“)

 

proběhne v úterý 2. 5. 2023 a 3. 5. 2023 vždy od 10:00 – 16:00 hodin v ředitelně

osobním podáním vyplněné a lékařem potvrzené „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a doložením veškeré požadované dokumentace.

Kontaktní osoba u zápisu: Jitka Křížová, tel.: 732 785 888

 

Dítě nemusí být přítomno u zápisu.

 

Další způsoby podání žádosti:

 1. odesláním do datové schránky školy, ID datové schránky: 2a5cvay
 2. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

 

Zákonný zástupce dítěte doloží:

 • Čitelně vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ podepsanou oběma zákonnými zástupci
 • Potvrzení od dětského lékaře
 • U rozvedených rodičů soudní rozsudek o svěření dítěte do péče; pokud dítě zastupuje jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit své oprávnění dítě zastupovat
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce,
 • Rodný list dítěte,
 • U cizinců doklad o totožnosti dítěte a vízový štítek nebo záznam o udělení dočasné ochrany.

 

Výdej formulářů k zápisu:

„Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a „Potvrzení od lékaře“ najdete na https://www.mskralovice.cz v sekci dokumenty – formuláře ke stažení

Vytištěné formuláře budou také k vyzvednutí v MŠ Královice od 17. 4. – 2. 5. denně od 7:00 – 8:00 hodin a 14:00-16:30hod.

 

Pravidla pro přijímání dětí do Mateřské školy Královice na školní rok 2023/2024

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 (7) let,

Spádové děti od 2 let, jsou přijaty od školního roku, ale s nástupem do MŠ s dovršením 3 let

(děti mladší tří let však nemají na přijetí právní nárok).

 • S výjimkou dětí s povinnou předškolní docházkou, se může stanovit zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce 3 měsíců.
 • Pro přijetí dítěte do MŠ je nutné, aby dítě přiměřeně svému věku zvládalo sebeobsluhu (na záchodě, při stolování a při oblékání) a pobyt v MŠ a bylo schopné se účastnit

předškolního vzdělávání. Dítě v MŠ nesmí mít pleny ani na spaní.

 • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (tj. dítě, které nastoupí do MŠ

jako pětileté).

 • Přijímání dětí se řídí podle ustanovení §34, §165 ods.2 písm. b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (Školský zákon), obecně závaznou vyhláškou, kterou se stanoví spádová oblast mateřské školy zřízené obcí Královice a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád.
 • Do MŠ může být přijato dítě i mimo řádný zápis, v průběhu školního roku, pokud to umožní hygienická kapacita mateřské školy.
 • Přihlášky budou posouzeny podle kritérií vydaných ředitelkou MŠ. Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují k okamžiku podání žádosti.
 • Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě. Cizinci jsou povinni hlásit své místo pobytu a změny v něm Ministerstvu vnitra, které je

uvede do databáze registru obyvatel. Tento údaj je rozhodný pro určení spádovosti školy.

 • Při rozhodování o přijetí bude postupováno podle trvalého bydliště dětí (spádovost) a data narození dětí, tj. od nejstarších dětí k nejmladším do naplnění volné kapacity školy.

Kapacita mateřské školy Královice je 25 dětí.

 • Počet volných míst na školní rok 2023/2024 bude oznámen, až budou potvrzeny odklady školní docházky, tj. do 31. 5. 2023).
 • Pokud nastane situace, při níž dva či více uchazečů vyhoví uvedeným kritériím stejně, proběhne losování.
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. Zákonný

zástupce přikládá k zápisu do MŠ kopii doporučení školského poradenského zařízení.

 

Ředitelka mateřské školy stanovuje následující kritéria pro přijetí dětí na školní rok 2023/2024 a jejich pořadí:

 1. Děti s trvalým pobytem v obci Královice.
 2. Děti s odkladem povinné školní docházky – ty, které dovrší k 31. 08. 2023 věku 6 let
 3. Děti s povinným předškolním vzděláním – ty, které dovrší k 31. 08. 2023 věku 5 let
 4. Děti, které dovrší k 31. 08. 2023 věku 4 let
 5. Děti, které dovrší k 31. 08. 2023 věku 3 let
 6. Děti, které dovrší k 31. 08. 2023 věku 2 let
 7. Děti, žijící v obci Královice  (Čestné prohlášení) – přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší
 8. Ostatní děti mimo spádový obvod (z okolních míst) – přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší

 

Zveřejnění „Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“

Na vydání rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí má mateřská škola lhůtu 30 dnů od přijetí žádosti. Všechny žádosti budou přijaty a zaevidovány ke dni 3. 5. 2023.

Vaší žádosti bude přiděleno registrační číslo.

Nejpozději do 2. 6. 2023 bude na webových stránkách MŠ (www.mskralovice.cz – informace pro rodiče – zápis do MŠ) zveřejněn seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem v českém jazyce. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bude vyhotoveno písemně a lze si ho vyzvednout ve čtvrtek 8. 6. 2023 od 14:00-16:30hod. Rozhodnutí se vyhotovují v českém jazyce. Zákonným zástupcům cizinců bude současně zasláno stručné sdělení o přijetí / nepřijetí v ukrajinském jazyce.

V případě rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce obratem potvrdí, zda jeho dítě do MŠ Královice opravdu nastoupí.

 

Informace o povinném předškolnímu vzdělávání:

Podle novely školského zákona mají zákonní zástupci povinnost přihlásit k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 všechny děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

Pokud zákonný zástupce své dítě do MŠ nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Povinné předškolní vzdělávání je bezplatné.

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, tj. od 8:00 do 12:00 hodin. V době školních prázdnin je dobrovolné.

Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání:

 • přípravná třída ZŠ;
 • zahraniční škola;
 • individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ.

Zákonný zástupce má povinnost do 31. 5. 2023 oznámit ředitelce spádové MŠ přijetí dítěte do jiného typu školy nebo skutečnost, že dítě bude vzděláváno individuálně.

V případě individuálního vzdělávání bude oznámení obsahovat tyto údaje:

– Jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte

– Uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

– Důvody pro individuální vzdělávání.

Ředitelka MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Zákonný zástupce je povinen dostavit se spolu s individuálně vzdělávaným dítětem do MŠ na přezkoušení a ověření úrovně vzdělávání v dohodnutém termínu v souladu se Školním řádem.