Vzdělávání, aktivity

PROJEKTY  v  MŠ

 

Projekt KLUBÍČKO SLOVÍČEK – Logopedická prevence v MŠ

zapojení do projektu  od 09/2018

Logopedickou péči v MŠ považujeme ze všeobecně známých důvodu (alarmující stav řečového vývoje u předškolních dětí) za integrální součást předškolní výchovy a vzdělávání.

Pod vedením proškoleného pedagoga ( ředitelka Křížová + učitelka Vančová ) získaly osvědčení – „Logopedický asistent – prevence řečové výchovy“) probíhá v MŠ tzv. ranní logopedické chvilky popř. logopedické chvilky před odpočinkem, skupinová cvičení zaměřená na prevenci vzniku poruch řeči a další logopedické aktivity.

 

MEDOVÉ DNY

zapojení do projektu  od 09/2018

Naším cílem je poskytnout dětem pozitivní a konstruktivní první setkání s včelami a přírodou. Seznámit se životem včel po celý rok. Význam pro člověka. Děti si i mohou vyrábět dárečky „od včel“.

Struktura lekcí: 1-2X pololetí

Plán setkání: Povídání o dění včel v daném měsíci ve třídě MŠ nebo vycházky do přírody, zahrady včeliček.

 

LEZENÍ DO ŠKOL

zapojení do projektu  od 09/2018

Bouldering je krásný, rychle se rozvíjející sport. Jedná se o lezení na malé stěně, pouze do výšky několika metrů, bez jištění. Bezpečný seskok nebo ztlumení případného pádu zajišťuje měkká žíněnka pod stěnou.

Lezení jako jeden z nejpřirozenějších pohybů rozvíjí motorické schopnosti, má příznivý vliv na pohybový aparátu, rovnoměrně posiluje celé tělo. Je to moderní atraktivní volnočasová aktivita, která děti vede k pozitivnímu vztahu k přírodě, rozvíjí přátelské vztahy, pevnou vůli a cílevědomost.

MŠ má vybudovanou svoji lezeckou stěnu, kde mají možnost děti vyzkoušet tento sport.

 

ŠIKOVNÉ RUČIČKY + KERAMIKA

 

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky (Sokolská všestrannost)

zapojení do projektu  od 09/2018

Hlavní aktivity projektu:

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity. Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:

 1. Přirozená cvičení
 2. Obratnost
 3. Dovednosti s míčem
 4. Rozvíjení poznání
 5. Netradiční činnosti

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.

Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.

Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky (jednoty) ve městě.

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny – nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední kategorie
ve věku 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let.

Každá věková kategorie má svůj pracovní materiál (Sešit 1,2,3), ve kterém jsou zahrnuté všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností.

 

V návaznosti na poskytnutí finančních prostředků v rámci Národního plánu obnovy na rok 2022, doplňujeme naše zaměření také na rozvoj digitální pregramotnosti dětí v předškolním věku.

V rámci předškolního vzdělávání jsou budovány základy klíčových kompetencí. Přiměřeně věku lze vytvářet také základy a předpoklady pozdějšího rozvoje digitální gramotnosti. Jedná se především o položení elementárních základů vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, což pomůže předškolním dětem zvládnout jejich budoucí roli žáka.

Digitální pregramotnost lze u předškolních dětí rozvíjet ve dvou rovinách:

1. digitální technologie mohou být cílem vzdělávání,

2. digitální technologie mohou být prostředkem ke vzdělávání.

Obě tyto roviny se mohou při činnostech u předškolních dětí prolínat. Děti předškolního věku se mohou s digitálními technologiemi postupně seznamovat, zjišťovat, k čemu slouží, jaký mají účel, komu pomáhají a k čemu. Dětem je možné poskytnout základní informace a pomoci jim reflektovat jejich praktické zkušenosti. Praktickou zkušeností může být použití pomůcek a přístrojů běžně spojených se životem v dnešní společnosti. Vše s důrazem na bezpečnost při používání digitálních technologií.

Mateřská škola Královice v následujícím období využije obdržené finanční prostředky na pořízení digitálních učebních pomůcek určených pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí (např. programovatelné robotické pomůcky a robotické stavebnice, notebook, mikroskop, výukový software apod.) s cílem zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání dětí a rozvíjet u dětí kompetence k učení, řešení problémů a činností.

V rámci digitální kompetence se děti mohou učit:

 • rozeznávat různé symboly, ikony, rozumět jejich významu, porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla.
 • pracovat s programy/audio/video materiály určenými pro rozvoj jazyka a řeči (např. zvukové pexeso, pojmenování obrázku, opakování slov, nácvik správné výslovnosti atd.)
 • pracovat s programy/audio/video materiály určenými pro rozvoj myšlení a představivosti (např. vyhledávání na základě barvy, velikosti, tvaru, zvuku, určení větší – menší, řazení obrázků podle časové osy apod.)
 • využívat zařízení ke komunikaci s jinou osobou (přitom klást důraz na etiketu, zdvořilost, poznávání nevhodného chování a odmítání se na něm podílet)
 • pracovat se vzdělávacími aplikacemi, v nichž se dotváří či mění nějaký obsah (např. malování, skládačky), práce s mapou
 • chápat a tvořit jednoduché algoritmy, které jsou základem budoucí schopnosti programovat (lze využít programovatelné hračky)
 • chovat se bezpečně v různých prostředích, včetně digitálního prostředí (např. jak se chovat při setkání s neznámými lidmi, odmítat nevhodné chování i komunikaci, která je dětem nepříjemná, získávat základy bezpečné práce s digitální technikou – nevhodnost dlouhého dívání se do obrazovek, špatného držení těla, vzdálenost očí od obrazovky, spaní s telefonem apod.)
 • chovat se šetrně k životnímu prostředí, získávat povědomí o ekologických aspektech využívání digitálních technologií, poučení o třídění odpadu, sběrných místech apod.
 • řešit problémy, umět požádat o radu
 • rozpoznat základní části digitálního zařízení a vědět, že uvnitř jsou programy. Děti také vědí, že jednotlivé třídy spojuje telefonní síť. Vědí, že škola komunikuje s rodiči prostřednictvím emailu, telefonu, že MŠ má webovou stránku apod.

Digitální technologie lze zařazovat v mateřské škole v průběhu dne, prolínají se všemi vzdělávacími oblastmi. Děti již v útlé věku projevují zvídavost a výrazný spontánní zájem, což lze při rozvíjení digitální pregramotnosti využít.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

zapojení do projektu  od 09/2022

V projektu „Celé Česko čte dětem“ je pravidelně čteno z různých knih, vždy v době odpočinku. Dětem jsou také knihy nabízeny ve vzdělávací činnosti.

Dětem, je  poskytnutí příležitosti ke každodennímu kontaktu s psaným slovem. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři – lidé, kteří hodně a rádi čtou – dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři“ a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.

 

ZDRAVÉ ŠTÍSTKO

zapojení do projektu  od 09/2023

Paní učitelky se průběžně proškolují – „Zdravé štístko – Zdravé pohybové návyky předškolních dětí“

Tyto metody jsou využívání u všech dětí v průběhu celého dne.