Školní řád

ŠKOLNÍ  ŘÁD MŠ KRÁLOVICE

příspěvková organizace

Adresa školy: Královice 105, 274 01 Královice

Telefon: 311 240 334, 732 785 888

e-mail: ms.kralovice@skolkyslansko.cz

 

Mateřská škola Královice, příspěvková organizace
ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Č. j.: 24/18 Účinnost od: 01. 09. 2018
Spisový znak: 3.7. Skartační znak: A 5
Vypracovala:   Jitka Křížová
Změny: aktualizace 01. 09. 2020

Aktualizace 01. 09. 2021 bod 4.4.

 

OBSAH:

 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

1.1. Obsah školního řádu je vymezen

1.2. Závaznost školního řádu

 1. Cíle předškolního vzdělávání
 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1. Práva pedagogických pracovníků

3.2. Povinnosti pedagogických pracovníků

3.3. Práva dítěte

3.4. Povinnosti dítěte

3.5. Práva zákonných zástupců

3.6. Povinnosti zákonných zástupců

 1. Zabezpečení výchovy a vzdělávání dětí

4.1. Dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

4.2. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

4.3. Dětí od dvou do tří let

4.4. Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

 1. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
 2. Provoz a vnitřní režim školy

6.1. Provoz a vnitřní režim MŠ

6.2. Organizace stravování dětí

6.3.1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

6.3.2. Povinné předškolní vzdělávání

6.4. Ukončení docházky dítěte do MŠ

6.5. Evidence dítěte (školní matrika)

6.6. Přerušení nebo omezení provozu MŠ

6.7. Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

6.8. Platby v MŠ

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

7.1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

7.2. První pomoc a ošetření

7.3. Pobyt dětí v přírodě

7.4. Sportovní činnosti a pohybové aktivity

7.5. Pracovní a výtvarné činnosti

 1. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy
 2. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
 3. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

 

 1. VYDÁNÍ, OBSAH A ZÁVAZNOST ŠKOLNÍHO ŘÁDU

 

1.1. Obsah školního řádu je vymezen

– Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(Školský zákon) v platném znění

– Vyhláškou 14/2005 Sb. ve znění 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání

– Zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění 264/2006 Sb., o ochraně veřejného zdraví

– Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování

– Zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů

– Zákonem č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

– Zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád

– Vyhláškou č.2/2016 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení

 

Všechny tyto dokumenty ve znění pozdějších předpisů

Školní řád vydává ředitel školy po projednání na pedagogické poradě

 

1.2. Závaznost školního řádu

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

 

 

 1. CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

 1. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

    VE ŠKOLE UPRAVUJE (ŠZ §21 a 22)

 

3.1. Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

 • Na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole
 • Aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy
 • Na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání na přímé vyučování, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti
 • Na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

 

3.2. Povinnosti pedagogických pracovníků

 • Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
 • Chránit a respektovat práva dítěte
 • Chránit bezpečí a zdraví dítěte, předcházet všem formám rizikového chování ve škole
 • Svým přístupem výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima v prostředí mateřské školy a podporovat jeho rozvoj
 • Zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku
 • Poskytovat zákonnému zástupci dítěte informace spojené s výchovou a vzdělávání

 

3.3. Práva dítěte

 • Na ochranu poskytnutou společností (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit
 • Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, …)
 • Být respektován jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí…)
 • Být respektován jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem…) vybráno z Úmluvy o právech dítěte
 • Na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti
 • Na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy
 • Na fyzicky a psychicky bezpečné a emočně kladné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole
 • Zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav
 • Při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a učiteli nejvhodnější postup)

 

3.4. Povinnosti dítěte

 • Dodržovat stanovení pravidla soužití v MŠ
 • Dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy
 • Šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami
 • Vzájemně si pomáhat a neubližovat si, dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat…)
 • Dodržovat osobní hygienu
 • Oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu
 • Oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel
 • Dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

 

3.5. Zákonní zástupci mají právo

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo

 • Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnováno pozornost
 • Na informace a poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení  v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí
 • Na konkrétní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy
 • Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učiteli školy (po předchozí domluvě termínu)
 • Spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů
 • Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • Projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

 

3.6. Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni (Školský zákon § 22 odst. 3)

 • Informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Nepodávat léky v šatně dítěti a nenechávat je v šatně pro potřebu dítěte
 • Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích. Na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednávání závazných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • Povinnost dodržovat při styku se zaměstnanci MŠ a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti
 • Řídit se školním řádem MŠ a vnitřním řádem školní jídelny (výdejny) a respektovat další vnitřní předpisy školy
 • Dodržovat stanovené termíny úplaty za předškolní vzdělávání a stravování a bezpodmínečně je dodržet
 • Jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota) a výskyt vší
 • Předávají jej osobně učitelce do třídy (teprve potom na dítě přebírá odpovědnost učitelka)
 • Bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany MŠ informováni o jeho zdravotních obtížích (škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena)
 • Povinnost hlásit výskyt infekčního onemocnění
 • Oznamovat mateřské škole změny v osobních datech dítěte, změny tel. spojení na rodiče, změny pojišťovny, narození sourozence, rozvod, svěření do péče…
 • Oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně

 

 1. ZABEZPEČENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

 

4.1. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

V souladu se školským zákonem podporujeme úspěšné vzdělávání a rozvoj dětí s přiznanými podpůrnými

opatřeními tak, aby odpovídaly individuálním potřebám všech těchto dětí. A snažíme se o vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj osobnosti každého dítěte.

 

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení

školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno

právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 ŠZ).

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a

hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory)

doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení

speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 ŠZ a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

Učitel odpovědný za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) je stanovena paní ředitelka Křížová.

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 ŠZ a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

4.2. Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

4.3. Dětí od dvou do tří let

Do mateřské školy jsou přijímány i děti, které dovrš 3. roku věku v průběhu školního roku. Zařazení dítěte do mateřské školy zpravidla bývá první sociální zkušeností mimo širší rodinu. Poznává nové vzorce chování dospělých i vrstevníků a vymezuje si vlastní prostor. Učitelky zastávají významnou pozici a stávají se jistotou a oporou v běžném dění i budování vztahů s vrstevníky. Dítě si postupně osvojuje vytváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. Během dne jsou děti učitelkami motivovány k pokusům o sebeobsluhu, se kterou jim zpočátku výrazně pomáhají. Všechny děti mají možnost využívat dostatečně dlouhou dobu pro adaptaci na nové prostředí, osoby i průběh dne. Děti se pokouší o návyky sebeobsluhy a praktických dovedností a učitelky jim ponechávají co největší prostor pro volné hry a spontánní pohyb. Sociální zázemí je vyhovující i dětem mladším tří let. V některých případech je možné výšku toalet kompenzovat stupínkem. Mateřská škola není vybavena přebalovacími pulty a využívání plen není personálně ani organizačně možné.

 

4.4. Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

Dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka poskytujeme jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.

Ředitelka mateřské školy zřídí skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou v mateřské škole alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků (dle potřeby) v průběhu týdne.

Ředitelka mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy.

Jako podpůrný materiál je využíváno Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání.

 

 

 1. PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI VE  ŠKOLE

 

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Konzultace s učitelkami o svém dítěti po individuální dohodě. Řešení podnětů ze stran zákonných zástupců, řeší ředitelka MŠ ihned nebo po dohodě na konzultaci.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost, …) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

 

 1. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd.

Při zajišťování výletů a akcí mimo budovu MŠ pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova a bezpečnost dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

6.1. Provoz a vnitřní režim MŠ

MŠ Královice, příspěvková organizace poskytuje předškolní vzdělávání pro děti ve věku 2,5 – 6 let.

Adresa: Královice 105, 274 01 Královice

Provoz MŠ: od 6:45 do 16:45

 

Pravidla a podmínky vstupu osob do budovy a na pozemek MŠ:

Přístup mají:

 • zaměstnanci MŠ Královice
 • zákonní zástupci přijatých dětí a pověřené osoby k vyzvedávání, přijaté děti
 • integrované záchranné složky
 • zřizovatel
 • poštovní doručovatelská služba. Na základě prokázání pověřením – služebním průkazem, smlouvy, objednávky, pověřením zřizovatelem – telefonicky, e-mailem
 • kontrolní orgány
 • osoby podílejících se na divadelních, hudebních, zábavných a výukových činnostech na základě objednávky MŠ pro děti
 • zaměstnanci firem, kteří jsou pověřeni údržbou herní plochy, budovy, údržbou zařízení pro plynulý chod provozu
 • dodavatelé objednaného zboží

 

Zvláštní druhy oprávnění ke vstupu do budovy a na pozemek MŠ:

 • zákonní zástupci s dětmi při dni otevřených dveří
 • zákonní zástupci s dětmi v období zápisů na nový školní rok
 • zákonní zástupci zajímající se o umístění svých dětí v MŠ
 • ostatní osoby po domluvě s ředitelkou školy

 

Děti se scházejí od 6:45 do 8,00 hodin. Pozdější příchod dítěte nutno oznámit buď den předem osobně nebo telefonicky, případně daný den osobně nebo na pevné lince MŠ 311 240 334 do 7:30 hodin.

Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ bez  zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota) a výskyt vší.

Zákonní zástupci dítěte jsou povinny oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky, záznamem v šatně nebo osobně mateřské škole.

Po dohodě s učitelkou dané třídy je možné si dítě vyzvednout během dopoledne ze závažných důvodů (návštěva lékaře…). Dítě je však započítáno do denní docházky.

Děti chodící po obědě vyzvedávat od 12:20 – 12:35 hodin. Při ranním příchodu tuto informaci nahlaste učitelce, která vše zapíše do docházky.

Odpoledne si mohou zákonní zástupci vyzvedávat dítě od 14:30 hodin, možno po domluvě i dříve.

Zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout dítě do 16:45 hodin, kdy končí provoz MŠ a budova se uzavírá. Učitelka předá dítě pověřené zletilé osobě, nebo pověřené nezletilé osobě – jen na základě písemného pověření zákonným zástupcem – tzv. Zmocnění. Předání dítěte pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti není možné.

Zůstane-li dítě v MŠ po provozní době a zákonní zástupci či pověřené osoby ve ,,Zmocnění,, nejsou opakovaně telefonicky zastiženi – řeší učitelka tuto situaci s nejbližším oddělením Policie ČR a postupuje dle jejich pokynů.

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

 

Organizace dne

06:45 – 08:00    příchod dětí, hry a činnosti dle volby dětí, řízené tvořivé hry, IP,

společné scházení

08:00 – 08:10    ranní kruh

08:10 – 09:00    skupinové pohybové a hudební aktivity

09:00 – 09:20    hygiena, PŘESNÍDÁVKA

09:20 – 09:45    pokračování ve hře, řízené vzdělávací činnosti, IP

09:45 – 12:00    příprava na pobyt venku, pobyt venku

12:00 – 12:20    hygiena, OBĚD

12:20 – 12:35   vyzvedávání dětí

12:20 – 12:35    hygiena

12:35 – 13:00    odpočinek, relax na lehátku

13:00 – 14:00    odpočinek, klidové činnosti, pomoc při úklidu lehátek

14:00 – 14:20    hygiena, SVAČINA

14:20 – 16:45    skupinové hudební a pohybové aktivity, zájmové činnosti a hry pobyt

venku, odchod dětí

14:30 – 16:45   vyzvedávání dětí

 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly dostatečný pobyt venku.

Režim dne může být upraven pro třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí.

Od příchodu dětí do MŠ probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné činnosti, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim.

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod –5 °C.) V letních měsících se aktivity (vč. odpoledních) přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, oslav, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.

Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných mateřskou školou (písemné sdělením na nástěnkách, webových stránkách školy, formou SMS zprávy a ústní sdělením učitelem). Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy (na začátku školního roku).

 

6.2. Organizace stravování dětí

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na přístupném místě ve škole.

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna – výdejna, která je součástí MŠ. Ve školní jídelně se připravují přesnídávky a svačiny. Při přípravě jídel postupuje podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Obědy jsou dováženy ze školní jídelny při ZŠ Kvílice.

Dítě se v mateřské škole stravuje vlastním jídlem pouze ve výjimečných případech a to ze zdravotních důvodů (speciální dieta, cukrovka…), v takovém to případě je sepsaná dohoda se zákonnými zástupci o vlastním stravování a je doložena lékařským doporučením.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (vodu, čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje…). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně do vlastních hrnečků.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí podle pravidel stanovených ve vnitřní řádu školní jídelny.

Odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 7:30 hodin.

Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky č.t. 311 240 334. Neodhlášené obědy propadají.

Dítě bez přihlášené stravy nemůže být do mateřské školy přijato.

Pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít pouze první den této nepřítomnosti, a to v době 11:30 hodin.

Podávání svačin: dopoledne 9:00 – 9:20 hodin, odpoledne od 14:00 – 14:20 hodin.

Podávání obědů: 12:00 – 12:20 hod.

Systém podávání dopoledních svačin: samoobslužný, dle potřeby pomáhá dětem učitelka (nalévání pití, sebeobsluhou při úklidu…).

 

6.3.1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Přijímací řízení probíhá podle dané směrnice – Pokyn ředitele školy k přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let (§ 34 odst. 1).

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1).

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (web mateřské školy, webové stránky Obecního úřadu, informační vývěska MŠ, nástěnky v MŠ), (§ 34 odst. 2).

Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2).

 

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (neplatí pro děti s povinnou školní docházkou).

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

 

6.3.2. Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a ŠZ (§ 182a ).

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole MŠ Královice, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

Povinné předškolní vzdělávání trvá 1 školní rok, nebo 2 roky při odkladu školní docházky. V obou případech je vzdělávání bezplatné.

Stravné se hradí standardně. Pokud nedojde k platbě, bude situace řešena na příslušném sociálním odboru nebo na ÚP v případě pobírání příspěvku na živobytí.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně (od 8,00 do 12,00 hod.). (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.

 • Podzimní prázdniny
 • Vánoční prázdniny
 • Pololetní prázdniny
 • Jarní prázdniny
 • Velikonoční prázdniny
 • Letní prázdniny

Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3 ŠZ).

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., ŠZ)

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte s povinným předškolním vzděláváním

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.

Zákonný zástupce je do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka (§ 50 odst. 1 a § 67 odst. 1 školského zákona). Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti žáka je např. lékařské potvrzení, úřední doklad (svatba, pohřeb), v odůvodněných případech lze akceptovat i prosté vyjádření zákonných zástupců, nelze-li nepřítomnost doložit jiným způsobem.

(Pokud se jedná o vydávání potvrzení lékaře o nemoci dítěte, lze k tomu uvést následující stanovisko. V případě, že je lékařem konán některý z výkonů klinického vyšetření, je součástí výkonu hrazeného ze zdravotního pojištění i administrativní úkon, tedy též např. vypracování a předání potvrzení o nemoci žáka. Pokud ale zdravotnické zařízení vyhledá fyzická osoba s požadavkem na poskytnutí písemného dokumentu, např. výpisu ze zdravotnické dokumentace, opisu výsledku apod., bez potřeby poskytnutí zdravotní péče za účelem zachování nebo zlepšení zdravotního stavu pacienta, pak provádí lékař výkon na žádost této osoby. Tyto výkony nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.)
Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

 1. a) telefonicky do třídy 311 240 334 (učitelka zapíše nepřítomného dítěte do docházky)
 2. b) osobně učiteli

Záznam o nepřítomnosti zapíše učitelka do docházky a omluvného listu,  zákonný zástupce svým podpisem potvrdí souhlas.

Při dlouhodobější absenci v délce delší než 1 týden, která je známá předem, je nutno upozornit mateřskou školu v časovém předstihu a podat žádost o uvolnění ze vzdělávání třídnímu učiteli k vyjádření (dovolená, lázně, operace apod.), potvrzuje ředitelka školy.

Učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující neomluvené absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4 ŠZ).

 

Individuální vzdělávání dítěte (§34b ŠZ) – u odůvodněných případů

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 5).

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

 1. b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 2. c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.(§ 34b odst. 2)

Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3). Tyto oblasti vychází ze ŠVP PV MŠ Královice.

Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

– způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole)

– termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku):

od listopadu do prosince a od poloviny března do poloviny dubna

v čase 8,00 – 12,00 hodin téhož školního roku v MŠ Královice, příspěvková organizace.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

 

6.4. Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
 • Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.
 • Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád).
 • Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

 

6.5. Evidence dítěte (školní matrika)

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a Přihlášku ke stravování.

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

6.6. Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Provoz školy může být přerušen po dohodě se zřizovatelem i v době vánočních prázdnin na dobu cca 1 týdne

 

6.7. Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

Provoz MŠ je přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 7 týdnů. Omezení nebo přerušení provozu školy oznámí ředitelka zákonnému zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem, dále pak seznámí rodiče s jinými možnostmi péče o děti v době uzavření MŠ a o výši úplaty na toto období. Platby dle pokynu o úplatě na daný školní rok.

 

6.8. Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání

Je stanovena „Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole“ a je vyvěšena na nástěnce v chodbě MŠ – Informace pro rodiče.

za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu
  – dle §123 školského zákona je pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a kterého se účastní v

mateřské škole bezplatné, a to po dobu, než nastoupí povinné školní vzdělávání
– ředitel školy vydává Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání, tento předpis obsahuje:
a) stanovení výše úplaty pro děti s neomezenou (celodenní) docházkou
b) splatnost úplaty
c) možnosti úhrady úplaty
d) snížení úplaty
e) formuláře žádostí o snížení nebo osvobození od úplaty
f) poměrné snížení úplaty z důvodu přerušení provozu mateřské školy (prázdniny, jiné důvody)
g) osvobození od úplaty

 

Osvobozen od úplaty je:
1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§4 odst.2 zákona

č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi)
2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvků na péči (§12 odst.

1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách)
3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§47

zákona č.401/2012Sb., kterým se mění zákon o sociálně právní ochraně dětí), pokud tuto skutečnost

prokáže řediteli mateřské školy.
Od 1. 1. 2011 je osvobozen od úplaty zákonný zástupce dítěte, který řediteli školy předloží doklad o hmotné nouzi, a to každý měsíc. Pokud zákonný zástupce dítěte za daný měsíc doklad nepředloží, musí školné doplatit, a to i zpětně. Systém pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Výše úplaty je pro všechny děti s celodenní docházkou stejná.
Osvobození či snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitel školy.
Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitel školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

 

Úplata za stravování

Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn v chodbě MŠ – Stravování.
Úplata za školní stravování se řídí výší finančního normativu, finanční normativ je vždy platný pro daný školní rok a je zakotven ve Vnitřním předpise o školním stravování.
Cena stravného je vyvěšena v šatnách, umístěna na webových stránkách MŠ. Vedoucí školní jídelny má právo cenu upravit, zákonní zástupci musí být o této změně včas informováni.
Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být důvodem k ukončení docházky do mateřské školy.

 

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Všechny platby (úplata za PV a úhrada stravného) probíhají bezhotovostním převodem na číslo účtu MŠ

nebo v hotovosti v kanceláři MŠ do 20 dne v měsíci.

Po domluvě může ředitelka školy povolit platbu hotově a jiný termín (přijímá ji kuchařka).

Platba za školné se hradí měsíčně předem v daném měsíci do 20. dne v měsíci. Výše stravného se platí zpětně za minulý měsíc dle odběru obědů.

 

 

 1. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ

 

7.1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Týká se nejen obecných pravidel náležitého dohledu, ale též o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Zákonní zástupce jsou povinni sledovat zdraví dítěte. (viz povinnosti zákonného zástupce 3.6. ŠŘ)

Onemocní-li dítě v MŠ bude zákonný zástupce dítěte vyrozuměn telefonicky a zákonný zástupce je povinen v zájmu svého dítěte co nejdříve dítě vyzvednout a zajistit adekvátní péči.

Jestliže má dítě při předávání prokazatelně silnou rýmu, kašel, vyrážku, střevní potíže či jiné příznaky nemoci z důvodu ochrany zdraví ostatních dětí přítomných v MŠ, musí pedagogický pracovník, který dítě přijímá na tuto skutečnost upozornit a zákonného zástupce informovat o porušování ŠŘ (3.3. práva dítěte -bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy)

V případě alergické rýmy je nutno dodat lékařské potvrzení, které bude založeno do spisu dítěte.

Po ukončení nemoci dítěte může učitelka požadovat od zákonného zástupce lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte, že smí do kolektivu, pokud se jí bude zdát, že dítě není ještě zdravotně v pořádku.

V případě výskytu vší u dítěte – vyrozumění zákonného zástupce – vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání po dobu než dojde k odstranění vší a hnít z hlavy dítěte. Důvodem je ochrana ostatních dětí před rozšířením parazitů.

Z bezpečnostních důvodů – výlety, plavání, vycházky v době nepříznivého počasí – déšť – zákaz pro děti používání deštníků, nutná pláštěnka.

Z bezpečnostních důvodů – na pobyt ve třídě požadujeme bačkorky s pevnou patou. Zákaz přezůvek bez pevné paty a obuvi značky – ,,Cross,,

 

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé. Učitelé nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají je bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se, je učitel povinen zajistit dohled nad dětmi jiným zaměstnancem školy. Na nezbytně nutnou dobu může vykonávat dohled nad dětmi pověřený ředitelkou zletilý zaměstnanec školy (asistentka, školnice, kuchařka,).

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Předávací zónu tvoří vstup z šatny do třídy.

Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Učitelé jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Učitelé jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, nebezpečné ostré předměty a hračky (miniaturní – možnost spolknutí..), které by mohly zapříčinit úraz dětí.

V případě školního úrazu je učitel povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitel je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů ve sborovně.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dohledu pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

Školním úrazem není úraz, který se stane dítěti na cestě do mateřské školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu, školním úrazem také není úraz, který se stal dítěti ve školní budově před předáním pedagogické pracovnici na prahu třídy a po vyzvednutí dítěte na prahu třídy nebo po předání na školní zahradě.

 

7.2. První pomoc a ošetření

Ředitel školy a učitelka zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, telefon 155  Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.

V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad učitel konající dohled.

Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat a lézt na šatnové bloky, plot, vrátka.

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. Učitelky u dětí používají dětské bezpečnostní vesty.

 

7.3 Pobyt dětí v přírodě

Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelé dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

Učitelé před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).

 

7.4. Sportovní činnosti a pohybové aktivity

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelé školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.

Učitelé dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

7.5. Pracovní a výtvarné činnosti

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitele mateřské školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

Pro tyto účely jsou vytvořena bezpečnostní pravidla pro děti, které jsou s nimi seznámeny a průběžně jsou na ně upozorňovány.

Podmínky zajištění BOZP na školním pozemku, třídě, keramické dílně jsou stanoveny v provozním řádech.

 

 

 1. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A

    PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ.

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí.

Preventivní program je podrobně rozpracován v ŠVP PV MŠ Královice.

 

 

 1. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ A ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelé na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy, který zapíše záznam o poškození a ředitelka MŠ stanoví nápravu (oprava, zaplacení…).

 

 

 1. POUČENÍ O POVINNOSTI DODRŽOVAT ŠKOLNÍ ŘÁD (§ 22 ODST. 1 PÍSM. B), § 30

    ODST. 3 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA)

Školní řád platí do odvolání.

Školní řád byl schválen na  Pedagogickou poradě dne 21. 08. 2018.

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.

Školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2018.

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě a schválení ředitele školy.

 

Jitka Křížová

ředitelka MŠ Královice