Rozhodnutí v přijímacím řízení do Mateřské školy Královice p.o.

 

 

 

 

 

 

Královice, 23. 05. 2024

Č. j.  SŘ 19/24

Vyřizuje: Křížová Jitka

Datum zveřejnění: 23. 05. 2024

 

Rozhodnutí v přijímacím řízení do Mateřské školy Královice

 

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle § 50 zákona

č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, dle zákona č. 500/2004 o správních řízeních a dle Vyhlášky

o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb. že:

 

                                  vyhovuje

 

Pořadí Uchazeč Výsledek řízení
1. 6/24 Přijat/a
2. 3/24 Přijat/a
3. 9/24 Přijat/a
4. 11/24 Přijat/a
5. 12/24 Přijat/a
6. 10/24 Přijat/a

 

Odůvodnění:

V termínu 02. – 16. 05. 2024 podali zákonní zástupci žádost o přijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Nejsou známy skutečnosti, které by bránily přijetí uvedených dětí k předškolnímu vzdělávání. Děti se dle zákonných požadavků podrobily pravidelným očkováním, což zákonní zástupci doložili potvrzením od lékaře.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízením ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Odvolání je nutné podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Královice, okres Kladno.

 

ROZHODNUTÍ  O  PŘIJETÍ  (NEPŘIJETÍ)  BUDE  VYDÁVÁNO

  1. 06. 2024 od 14:00 – 16:30 hod v Mateřské škole Královice.

 

Křížová Jitka

ředitelka MŠ Královice